Կամ մեզ հետ
+374 (55) 81-01-01
Յունիքորն բիզնես կենտրոն, Մարո Մարգարյան 2/4, Երևան
Հայկական գործարար համայնքի հզորացումը Հայ գործարարների ասոցիացիա-ի նպատակներից մեկն է։ 2021 թվականի հուլիսից Ասոցիացիա-ն մեկնարկել է վերոնշյալ նպատակին, ինչպես նաև Հայաստանում առկա գործարար գաղափարների վերհանմանն ու օժանդակությանը միտված շարունակական գործողությունների շարք։
Գործեւնեության մասին

Ծրագրերի ընտրությունը կատարվում է մրցութային եղանակով։ Գնահատումը իրականացվում է բիզնեսի կառավարման հարուստ փորձ ունեցող անդաﬓերի ոլորտային փորձագետների մասնակցությամբ ձավորված գնահատող հանձնաժողովի կողﬕց: Դիտարկվում են տնտեսության բոլոր ոլորտներին ձեռներեցության բոլոր տեսակներին վերաբերող ծրագրերը։ Առավելությունը տրվում է նորարական գաղափարներ պարունակողներին։

Գնահատող հանձնաժողովի կողﬕց լավագույնը ճանաչված ծրագրերի հեղինակներին հնարավորութուն է ընձեռնվում դրանք ներկայացնելու Հայ գործարարների ասոցիացիայի կողﬕց կազմակերպվելիք ամենամյա Armenian Business Forum-ի ընթացքում, ինչի արդյունքում այդ ծրագրերը արժանանանում են ասոցիացիայի անդամ տարբեր գործարարների աջակցությանը։


Այս պահին Հայ Գործարարների Ասոցիացիայի ներդրումային պորտֆելը ներառում է 14 ընկերություն։

ներդրումային ծրագրեր
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner