Ներդրումային պորտֆել

Հայկական գործարար համայնքի հզորացումը Հայ գործարարների ասոցիացիա-ի նպատակներից մեկն է։ 2021 թվականի հուլիսից Ասոցիացիա-ն մեկնարկել է վերոնշյալ նպատակին, ինչպես նաև Հայաստանում առկա գործարար գաղափարների վերհանմանն ու օժանդակությանը միտված շարունակական գործողությունների շարք։ Այս գործողությունների բաղադրիչներից մեկը Հայաստանում սթարթափների եւ գործող բիզնես ծրագրերի իրագործման հնարավորությունների ընդլայնումն է, ինչը նախատեսվում է իրականացնել պոտենցիալ ներդրողների հետ գործարար կապերի ստեղծման եղանակով։
Գործարար նախաձեռնութունների աջակցության ծրագիրն արդեն մեկնարկել է
Ծրագրերի ընտրությունը կատարվում է մրցութային եղանակով։ Գնահատումը իրականացվում է բիզնեսի կառավարման հարուստ փորձ ունեցող անդաﬓերի ոլորտային փորձագետների մասնակցությամբ ձավորված գնահատող հանձնաժողովի կողﬕց: Դիտարկվում են տնտեսության բոլոր ոլորտներին ձեռներեցության բոլոր տեսակներին վերաբերող ծրագրերը։ Առավելությունը տրվում է նորարական գաղափարներ պարունակողներին։

Գնահատող հանձնաժողովի կողﬕց լավագույնը ճանաչված ծրագրերի հեղինակներին հնարավորութուն է ընձեռնվում դրանք ներկայացնելու Հայ գործարարների ասոցիացիայի կողﬕց կազմակերպվելիք ամենամյա Armenian Business Forum-ի ընթացքում, ինչի արդյունքում այդ ծրագրերը արժանանանում են ասոցիացիայի անդամ տարբեր գործարարների աջակցությանը։